§ 1
Postanowienia ogólne

1.Wpłata zadatku, rezerwacja i pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce prywatności, niezbędnych do świadczenia usługi.

2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim, zobowiązane są do jego opuszczenia do godziny 22:00.

4. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody właściciela Ośrodka.

5. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz organizowania zorganizowanych imprez (np. wieczorów kawalerskich i panieńskich, oraz innych spotkań masowych) bez wcześniejszych ustaleń z właścicielem Ośrodka.

§ 2
Rezerwacja i płatności

1.Zapytania o termin i rezerwację pobytu można dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej, wiadomości e-mail, poprzez portale społecznościowe lub telefonicznie.

2. Warunkiem rezerwacji jest wpłata 20% zadatku w terminie 3 dni od ustalenia rezerwacji.
Wpłatę zadatku dokonuje się na podany poniżej nr rachunku:

Bank Spółdzielczy w Gryficach
71 9376 0001 2001 0003 2854 0001
Ostoja Konarzewo

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko, daty wynajmu, liczbę pokoi.

3. Recepcja Ośrodka potwierdza rezerwację e-mailem, sms lub telefonicznie, po zaksięgowaniu wpłaty.

4. Cena wynajmu ustalana jest podczas wstępnej rezerwacji.

5. W momencie potwierdzenia rezerwacji przez Recepcję, umowę najmu uważa się za zawartą.

6. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

7. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu (od należności odliczany jest wcześniej wpłacony zadatek). Do kwoty pobytu zostanie doliczona opłata miejscowa – wysokość opłaty jest ustalana przez Urząd Miejski we Władysławowie.

8. Nie realizujemy płatności kartami płatniczymi oraz nie realizujemy żadnych bonów.

9. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Ośrodka, a Wynajmującym, nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

10. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy Właściciela Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Gdy rozwiązanie umowy następuje z winy Właściciela Ośrodka przed przyjazdem Wynajmującego – zwrócone zostaje 100% zadatku wpłaconego na pobyt.

§ 3
Zasady zakwaterowania

1.Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka w pokojach, zgodnie z cennikiem usług i warunkami rezerwacji.

2. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00 dnia następnego.

3. Wszystkie osoby wchodzące na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:

 • dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
 • wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według ustalonej podczas rezerwacji kwoty.

4. W godzinach od 22.00 do 6.00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.

5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
 • które nie poinformowały kierownictwa o chęci organizacji imprezy zorganizowanej (np. wieczory kawalerskie, imieniny, urodziny, itp).

6. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka.

7. Z chwilą przejęcia kluczy do pokoju, zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia. W przypadku stwierdzenia usterek, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu.
Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca pokoju. Zabrania się samodzielnych napraw lub modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
8. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje dorobieniem go na własny koszt lub uiszczeniem przez  Gościa opłaty w wysokości 100zł.
9. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
10. W pokojach zabrania się w szczególności:

 • palenia tytoniu,
 • chodzenia w butach na szpilkach,
 • wynoszenia z pokoju przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce),
 • pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

11. Na terenie Ośrodka, zameldowani Goście mogą bezpłatnie korzystać z:

 • koszów na śmieci,
 • placu zabaw dla dzieci,
 • sprzętu do grillowania,
 • sprzętu sportowego,
 • sprzętu do gier rozrywkowych.

12. Na terenie Ośrodka zabrania się w szczególności:

 • niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,
 • niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.

13. Cena za pobyt w Ośrodku nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu,  za mienie wartościowe pozostawione w pokoju lub pomieszczeniach obiektu Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

§ 4
Zasady porządkowe

1.Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.
2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
4. Grill może być rozpalany tylko w miejscu co tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 5 dni, ale nie później niż dzień wyjazdu. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
7. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
8. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.

§ 5
Zasady postoju pojazdów

1. Postój samochodów możliwy jest wyłącznie na miejscach postojowych przy Ośrodku w nie oznaczonych miejscach. Zabrania się wjazdu na teren Ośrodka.
2. Dopuszcza się wjazd oraz parkowanie na terenie ośrodka motocykli, skuterów lub rowerów po uprzednim ustaleniu z Recepcją.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

§ 6
Zasady pobytu zwierząt

1.Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych z wyjątkiem zwierząt agresywnych lub chorych.
2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:

 • wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku zgodnie z Cennikiem,
 • posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,
 • zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko,
 • sprzątania po nim nieczystości,
 • wyprowadzania czworonoga w kagańcu i na smyczy.

3. Zgodnie z obowiązującym prawem, zabrania się:

 • wprowadzania zwierząt na plażę,
 • kąpieli zwierząt w morzu lub jeziorze,
 • pobytu zwierząt na terenie placu zabaw.
§ 7
Postanowienia końcowe

1.Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń obsługi Ośrodka.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio obsłudze lub właścicielowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 roku.